Permisos i Llicències

· Actualitzat a 22/05/2019 ·

...

Índex

Permisos

Pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

Naixement, acolliment o adopció d’un/a fill/a

Gestació

Permís per naixement per a la mare biològica

Permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent

Naixement de fills/es prematurs/es

Ampliació del permís de maternitat

Absència del lloc de treball durant un màxim de dues hores diàries

Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o una filla

Permís per gaudir de vacances fora de temporada després de l’infantament

Lactància

Atenció de fills/es amb discapacitat

Permís d’absència

Flexibilització horària

Trasllat de domicili

Matrimoni/parella estable

Matrimoni d’un/a familiar

Assistència a exàmens i altres proves d'avaluació

Formació permanent del professorat

Hospitalització del o de la convivent o d’un/a familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

Mort, accident o malaltia greu d’un/a familiar de primer o de segon grau de consanguinitat o afinitat

Atenció d’un/a familiar

Cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment

Situacions de violència de gènere

Permís d’absència

Flexibilització horària

Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a reunions de tutoria de fills/es

Permisos electorals

Eleccions polítiques

Eleccions sindicals

Llicències

Assumptes propis

Malaltia

Estudis relacionats amb el lloc de treball

Llicència no retribuïda per a estudis

Risc durant l’embaràs o la lactància

Exercici de funcions sindicals

Reduccions de jornada

Per cura d’un/a fill/a menor de sis anys

Opció a la compactació de la reducció d’1/3 o 1/2

Per cura d’un/a fill/a menor de dotze anys

Per naixement de fills/es prematurs/es

Per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal

Per tenir a càrrec un/a familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució igual o superior al 65% o que requereix una dedicació especial

Per cura d’un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d’un mes

Cura de fills/es menors afectats/des per càncer o altres malalties greus

Per raó de violència de gènere

Per tractament d’una discapacitat legalment reconeguda

Per interès particular

Disminució de la jornada

Disminució de la jornada lectiva per raó de ser major de 55 anys

Reducció de dues hores d’activitats complementàries per raó de ser major de 55 anys

Situacions en cas de malaltia

Incapacitat temporal

Altres situacions i adscripcions temporals

Adaptació de lloc de treball per motius de salut

Situació de servei en altres administracions

Serveis especials

Excedències

Voluntària per interès particular

Voluntària per raó de tenir cura d'un/a fill/a

Voluntària per raó de tenir cura de familiars

Voluntària per al manteniment de la convivència

Voluntària per violència de gènere

Per incompatibilitat

Per raó de violència terrorista

Professorat interí i substitut

Referències normatives

ANNEX: Graus de parentiu per consanguinitat o afinitat

 

 

OBSERVACIONS:

Les referències fetes en aquest document al “permís de maternitat” cal entendre que es fan al nou “permís per naixement per a la mare biològica”.

Igualment, les referències que es fan al “permís de paternitat”, cal entendre-les fetes al nou “permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o una filla”.

 1.  

  1. compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

  1. acolliment o adopció d’un/a fill/a

 

NOTA: veure nova regulació del permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent i també del permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment d’un fill o filla.

 

 

Legislació

Sol·licitud i documentació

Durada

Observacions

Retribucions

NOTA: Aquest permís, reconegut en la disposició addicional setzena de l’EBEP, està pendent de tramitació a Funció Pública; USTEC·STEs exigeix que s’apliqui el més aviat possible.

Permís per naixement per a la mare biològica

Legislació

Sol·licitud i documentació

Durada

Distribució

Observacions

Retribucions

NOTA 1: A l'efecte de les pensions contributives de jubilació i d'incapacitat permanent de qualsevol règim de la Seguretat Social, es computaran, a favor de la treballadora sol·licitant de la pensió, un total de 112 dies complets de cotització per cada part d’un sol fill i de 14 dies més per cada fill a partir del segon, incloent-hi aquest, si el part és múltiple, excepte si, pel fet de ser treballadora o funcionària en el moment del part, s'hagués cotitzat durant la totalitat de les setze setmanes o, si el part fos múltiple, durant el temps que correspongui.

La Seguretat Social emet certificats per a les treballadores que en qualsevol moment de la seva vida laboral hagin cotitzat en qualsevol règim de la Seguretat Social.

NOTA 2: Es reconeixerà un complement de pensió a les dones que hagin tingut fills biològics o adoptats i siguin beneficiàries de pensions de jubilació de caràcter forçós o per incapacitat permanent per al servei o viduïtat que es causin a partir l'1 de gener de 2016 en el règim de classes passives de l'Estat i de la Seguretat Social. L'esmentat complement, que tindrà a tots els efectes naturalesa jurídica de pensió pública, consistirà en un import equivalent al resultat d'aplicar a la pensió que correspongui reconèixer un percentatge determinat en funció del nombre de fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la pensió, segons l'escala següent: a) en el cas de 2 fills, 5%; b) en el cas de 3 fills, 10%; c) En el cas de 4 o més fills, 15%.

La pensió que correspongui reconèixer o la pensió teòrica sobre la qual es calcula el complement per maternitat en cap cas podrà superar el límit màxim de les pensions públiques que estableix l'article 27.3 d'aquest text refós.

 

Legislació

Sol·licitud, requisits i documentació

Durada

Distribució

Observacions

Retribucions

 

  1. de fills/es prematurs/es

 

   1. del permís de maternitat

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

Retribucions

 

   1. del lloc de treball durant un màxim de dues hores diàries

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

  1. ermís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o una filla

 

Legislació

Sol·licitud i documentació

Durada

Distribució

Observacions

Retribucions

NOTA: El Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball y l’ocupació, introdueix una nova Disposició Transitòria Novena a l’EBEP, establint una aplicació progressiva d’aquest permís pels primers tres anys, amb aquest redactat:

“La durada del permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, o adopció a què es refereix l’apartat c) de l’article 49 d’aquesta norma, en la redacció que en fa el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, s’incrementa de manera progressiva, de manera que:

a) El 2019 la durada del permís és de vuit setmanes; les dues primeres setmanes han de ser ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o de la decisió judicial per la qual es constitueixi l’adopció. Les sis setmanes restants poden ser de gaudi interromput; ja sigui després de les sis setmanes immediates posteriors al període de descans obligatori per a la mare, o bé després de la finalització dels permisos que contenen els apartats a) i b) de l’article 49 o de la suspensió del contracte per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment.

b) El 2020 la durada del permís és de dotze setmanes; les quatre primeres setmanes han de ser ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o de la decisió judicial per la qual es constitueixi l’adopció. Les vuit setmanes restants poden ser de gaudi interromput; ja sigui després de les sis setmanes immediates posteriors al període de descans obligatori per a la mare, o bé després de la finalització dels permisos que contenen els apartats a) i b) de l’article 49 o de la suspensió del contracte per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment.

c) Finalment, el 2021 la durada del permís és de setze setmanes; les sis primeres setmanes han de ser ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o de la decisió judicial per la qual es constitueixi l’adopció. Les deu setmanes restants poden ser de gaudi interromput; ja sigui després de les sis setmanes immediates posteriors al període de descans obligatori per a la mare, o bé després de la finalització dels permisos que contenen els apartats a) i b) de l’article 49 o de la suspensió del contracte per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment”.

  1. per gaudir de vacances fora de temporada després de l’infantament

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

Legislació

·         Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball y l’ocupació.

·         Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.f.

·         Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).

·         Resolució de 26 de juny de 2014 per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent establerts a partir del curs 2014-2015: apartat 7.1.

Sol·licitud i documentació

Durada

Observacions

Criteris per al càlcul de la lactància compactada:

- Per obtenir el nombre de dies que es poden acumular, s’han de restar de les 52 setmanes anuals, totes les setmanes que la persona no ha treballat per estar gaudint dels diferents permisos.

- La quantia que en resulti, s’ha de multiplicar per 5 (en cas d’un fill), que són les hores que redueix la jornada setmanal, i després dividir per la jornada diària (7,5 hores però podria ser una altra) i arrodonir a l’alça.

- Els dies que corresponen al personal interí per compactació de lactància es calculen segons el número d’hores de lactància que pot fer la persona interessada fins a la data de finalització del nomenament a vacant. Si a partir de l’1 de setembre torna a tenir un nomenament a vacant podrà fer la resta de dies de lactància compactada.

- Les persones amb jornada inferior a la sencera tenen dret a la lactància i únicament poden compactar-la si tenen nomenament a vacant.

Retribucions

NOTA: USTEC·STEs manté que aquests dies de compactació han de ser retribuïts al 100% del sou de la maternitat, al marge de si es gaudeix d’alguna reducció i, per tant, també si es té una retribució diferent de la sencera.

 

 

  1. de fills/es amb discapacitat

 

   1. d’absència

 

Legislació

 Requisits i sol·licitud

Observacions

Retribucions

 

   1. horària

 

Legislació

Requisits i sol·licitud

Observacions

NOTA: Vegeu també «Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a reunions de tutoria de fills/es».

 

  1. de domicili

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

NOTA: USTEC·STEs considera que la interpretació que fa l’Administració del terme localitat és restrictiva i perjudica els drets del personal del Departament d’Educació.

Retribucions

 

Legislació

Sol·licitud i documentació

Durada

Retribucions

 

  1. d’un/a familiar

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

  1. a exàmens i altres proves d'avaluació

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Retribucions

 

  1. permanent del professorat

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

  1. del o de la convivent o d’un/a familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

NOTA: USTEC·STEs considera que la interpretació que fa l’Administració del terme localitat és restrictiva i perjudica els drets del personal del Departament d’Educació.

Retribucions

 

  1. accident o malaltia greu d’un/a familiar de primer o de segon grau de consanguinitat o afinitat

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

NOTA: USTEC·STEs considera que la interpretació que fa l’Administració del terme localitat és restrictiva i perjudica els drets del personal del Departament d’Educació.

 

Retribucions

 

  1. d’un/a familiar

 

Legislació

Sol·licitud i documentació

Durada

Observacions

Retribucions

 

  1. d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu

 

Legislació

Sol·licitud i documentació

Durada

Observacions

Retribucions

 

  1. prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

  1. de violència de gènere

 

   1. d’absència

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

   1. horària

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

  1. horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a reunions de tutoria de fills/es

 

Legislació

Requisits i sol·licitud

Durada

Observacions

NOTA: Vegeu també «Atenció de fills/es amb discapacitat (Flexibilització horària)».

 

   1. polítiques

 

Legislació

 

Candidats/tes

 

Requisits i sol·licitud

Durada

Observacions

 

Jornada electoral

 

Requisits i sol·licitud

Durada

Observacions

 

   1. sindicals

 

Legislació

 

Membres de les meses electorals

 

Requisits i sol·licitud

Durada

Observacions

 

Jornada electoral

 

Requisits i sol·licitud

Durada

Observacions

 

 

 

  1. propis

 

Legislació

Sol·licitud i documentació

Durada

Observacions

Retribucions

 

 

Legislació

Disposicions generals

- A l’efecte de garantir la correcta prestació del servei, qualsevol absència del lloc de treball ha de ser comunicada, amb caràcter immediat i en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic, avís d’un familiar...), al director o la directora, amb independència que posteriorment es justifiqui documentalment.

- Les absències que no siguin justificades documentalment o la justificació de les quals es consideri insuficient o inadequada comporten la deducció proporcional d’havers, que se substanciarà pel procediment de deducció proporcional de retribucions per incompliment de la jornada sense justificació, sens perjudici que puguin ser constitutives de falta disciplinària.

- En cap cas s’admeten justificants documentals que continguin dades sobre la salut de les persones (dades sobre diagnòstic, proves mèdiques realitzades...) i, en el supòsit que siguin lliurats, aquests justificants s’han de retornar a les persones interessades i s’ha de deixar constància a l’expedient, mitjançant una diligència, que l’absència ha estat correctament justificada mitjançant un document adequat i suficient.

La documentació mèdica és confidencial, per la qual cosa els centres i serveis educatius s’han de subjectar a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les persones que intervenen en la tramitació d’aquest procediment tenen el deure de guardar secret.

- En els centres i serveis educatius, la responsabilitat directa del control de la jornada i l’horari recau en el director o la directora.

Baixa mèdica oficial

En el seu cas, serà expedida, a tot estirar, el quart dia consecutiu de malaltia. El dia de malaltia sense baixa mèdica cal acreditar-lo documentalment al director o directora del centre amb un justificant mèdic on consti la necessitat de repòs durant el període d’absència.

Absències per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius

            Vegeu l’apartat «Situacions en cas de malaltia».

Absències per assistència a consulta mèdica

            Vegeu l’apartat «Situacions en cas de malaltia».

Justificació d'absències per incapacitat temporal

1.- Les absències produïdes per baixes per malaltia o incapacitat temporal s'han de justificar necessàriament mitjançant la presentació del comunicat mèdic de baixa mèdica i els consecutius comunicats de confirmació. Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la situació de baixa, ho ha de comunicar al director o directora del centre on està adscrit, i fer-li arribar el comunicat de baixa -com a molt tard- l'endemà de la data de l'expedició.

2.- La data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa els comunicats mèdics d'alta s'han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.

Els directors/es dels centres han de fer arribar amb la màxima urgència els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a les unitats de gestió de personal dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona.

3.- Quan els comunicats o incidències es produeixin en períodes d'inactivitat del centre el personal ha de tramitar-los directament als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Un cop exhaurit el tercer mes de baixa, cal demanar a MUFACE l'abonament del subsidi per incapacitat temporal. Aquest subsidi exigeix un període de carència de cotització a MUFACE de sis mesos.

Durant tot el període d'incapacitat temporal es pot declarar la incapacitat permanent si, un cop el metge ha signat l'alta mèdica, el/la funcionari/a presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral.

Les unitats de personal dels serveis territorials poden fer peticions d’avaluacions mèdiques a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM ) en els supòsits següents: 1) treballadors/es que presentin una incapacitat de llarga durada, a partir dels 180 dies de baixa; 2) treballadors/es que acumulin un mínim de tres baixes a l’any de més d’una setmana de durada; 3) altres situacions en què les unitats de gestió de personal considerin que cal revisar la situació de baixa. L’ICAM és el responsable d’efectuar les citacions adients.

A l’efecte de còmput de terminis, es considera que hi ha nou procés patològic quan les malalties que pateixi el funcionari siguin diferents o no tinguin relació directa amb les del procés anterior i, en tot cas, quan s'hagin interromput les llicències durant un període mínim de 6 mesos.

Durada

Observacions

NOTA: Des de l’1 de desembre de 2015 està en vigor l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el RD 625/2014, de 18 de juliol, que afecta el personal interí, substitut i funcionari de carrera en règim de Seguretat Social i que disposa que hi ha 4 tipus de processos d’incapacitat temporal segons l’estimació de la durada:

 1. Durada prevista molt curta (inferior a 5 dies naturals): El facultatiu expedirà el document de baixa i alta en el mateix acte mèdic; tanmateix, el treballador pot sol·licitar que se li realitzi un reconeixement mèdic el dia que s'hagi fixat com a data d'alta i si el facultatiu considera que el treballador no ha recuperat la seva capacitat laboral, pot modificar la durada del procés estimada inicialment, expedint un comunicat de confirmació de la baixa. En aquest primer comunicat de confirmació, que deixarà sense efecte l'alta prevista en el comunicat de baixa, s'indicarà el diagnòstic, la nova durada estimada, el tipus de procés i la data de la propera revisió mèdica.
 2. Durada prevista curta (de 5 a 30 dies naturals): El primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s'expediran cada catorze dies naturals, com a màxim.
 3. Durada prevista mitjana (de 31 a 60 dies naturals): El primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s'expediran, com a màxim, cada vint-i-vuit dies naturals.
 4. Durada prevista llarga (a partir de 61 dies naturals): El primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de catorze dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s'expediran cada trenta-cinc dies naturals, com a màxim.

En el cas del professorat substitut, a partir del moment en què s’acaba el nomenament i es continua en situació de baixa per IT, haurà de presentar els documents de confirmació a l’entitat gestora (contingència comuna) o mútua (contingència professional) que cobreixi la prestació econòmica de la IT.

Retribucions

 

  1. relacionats amb el lloc de treball

 

Legislació

Documentació

Durada

Observacions

Retribucions

 

  1. no retribuïda per a estudis

 

Legislació

Sol·licitud i documentació

Durada

Observacions

Retribucions

 

  1. durant l’embaràs o la lactància

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

  1. de funcions sindicals

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

 

 1. de jornada

 

  1. cura d’un/a fill/a menor de sis anys

 

Legislació

Sol·licitud

Reducció de jornada

Observacions

Retribucions

En el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 60% de les retribucions íntegres, mentre que en el cas de reducció d'un terç se’n percep el 80%.

 

   1. a la compactació de la reducció d’1/3 o 1/2

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

- Si s’ha compactat una reducció d’una jornada d’1/3 amb el 80% de les retribucions, durant els primers 4 mesos no es presten serveis però es perceben el 80% de les retribucions, i això es compensa durant els 8 mesos següents en que es treballarà el 100% de la jornada i es cobrarà també el 80% de les retribucions, o bé, si es continua gaudint de la reducció de jornada, es treballarà els 2/3 de la jornada i es percebrà un 47% de les retribucions.

- Si s’ha compactat una reducció d’una jornada d’1/2 amb el 60% de les retribucions, durant els primers 6 mesos no es presten serveis però es perceben el 60% de les retribucions, i això es compensa durant els 6 mesos següents, en què es treballarà el 100% de la jornada i es cobrarà també el 60% de les retribucions, o, si es continua gaudint de la reducció de jornada, es treballarà la meitat de la jornada i es percebrà un 10% de les retribucions.

- En cas que es gaudeixi de tot o de part del primer any de reducció de jornada de manera compactada i posteriorment no es produeixi la reincorporació al lloc de treball, s’haurà de reintegrar la quantitat total corresponent que s’hagi avançat pel fet de gaudir de la compactació de jornada (permís o llicencia sense retribucions, excedència, canvi de departament o finalització de la prestació de serveis amb caràcter definitiu).

 - Quan es fa la sol·licitud, el Departament fa signar a la persona interessada que coneix i accepta aquestes condicions.

NOTA: USTEC·STEs no està d’acord amb les reduccions retributives en els casos en què es vol continuar gaudint de la reducció de jornada després de la compactació,  reduccions que el Departament ha aplicat de manera unilateral.

 

  1. cura d’un/a fill/a menor de dotze anys

 

Legislació

Sol·licitud

Reducció de jornada

Observacions

Retribucions

 

  1. naixement de fills/es prematurs/es

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

  1. tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal

 

Legislació

Sol·licitud

Reducció de jornada

Observacions

Retribucions

 

  1. tenir a càrrec un/a familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució igual o superior al 65% o que requereix una dedicació especial

 

Legislació

 Sol·licitud  i documentació:

Reducció de jornada

Observacions

Retribucions

 

  1. cura d’un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d’un mes

 

NOTA: Vegeu l’apartat «Permís per cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu» (consulteu l’índex).

 

  1. de fills/es menors afectats/des per càncer o altres malalties greus

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

Legislació

Sol·licitud

Reducció de jornada:

Observacions

Retribucions

NOTA: USTEC·STEs considera que, en qualsevol cas, sempre s’ha de fer la interpretació més favorable, de forma que en el cas de reducció de la meitat de la jornada s’han de percebre el 60% de les retribucions; mentre que la funcionària pública ha de percebre les seves retribucions íntegres quan redueixi la seva jornada en un terç o menys.

 

  1. tractament d’una discapacitat legalment reconeguda

 

Legislació

 Sol·licitud

Reducció de jornada:

Observacions

Retribucions

 

  1. interès particular

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

 1. de la jornada

 

  1. de la jornada lectiva per raó de ser major de 55 anys

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

NOTA: El 2 de juny de 2016 es va publicar al DOGC l'Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació, el punt 2 del qual modifica temporalment, durant els cursos escolars 2016/2017 i 2017/2018, l'aplicació del punt 1.3 de l'Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l'horari setmanal del professorat que té entre 55 i 64 anys, de manera que la reducció de dues hores setmanals ja no serà pas d’hores lectives, sinó d’hores d’activitats complementàries corresponents a horari fix de permanència al centre i no sotmeses necessàriament a l’horari fix setmanal. Aquesta mesura s’ha desenvolupat amb la Resolució de 3 de juny de 2016 del director general de Professorat i Personal de Centres Públics.

Aquesta situació temporal ha estat prorrogada un any més, per al curs escolar 2018/2019, per l’Acord GOV/50/2018, de 17 de juliol.

USTEC·STEs s’oposa a la continuïtat d’aquesta nova retallada, que el Govern està aplicant de manera unilateral.

 

  1. de dues hores d’activitats complementàries per raó de ser major de 55 anys

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Condicions específiques de l’horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys

En aplicació de l'Acord de la Mesa Sectorial de personal docent no universitari, de 31 de gener de 2017, pel qual s'acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018, ratificat per l’Acord de Govern de 4 de juliol de 2017, en el curs 2018/2019, els professors que tinguin entre 55 i 64 anys tenen l'horari setmanal lectiu d'atenció directa a l'alumnat previst amb caràcter general per al personal docent, que és el següent:

- 24 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació infantil i primària.

- 21 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació de persones adultes.

- 19 hores setmanals lectives per als professors que imparteixen la resta d'ensenyaments de règim general i especial.

Durant el curs esmentat, aquest professorat, prèvia sol·licitud i autorització, pot tenir una reducció de 2 hores d'activitats complementàries corresponents a l'horari fix de permanència al centre i no sotmès necessàriament a l'horari fix setmanal.

Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d'activitats complementàries s'incorporen a l'horari setmanal que no s'ha de fer necessàriament al centre, que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts.

Edat mínima per poder fer la reducció

L’edat mínima per poder fer aquestes reduccions de jornada s’ha d’haver complert amb anterioritat a l’1 de setembre de l’any en què es demana la reducció.

Incompatibilitats

La reducció de dues hores setmanals d’activitats complementàries és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.

Aquesta distribució de l’horari docent no es pot assignar als qui en el seu horari setmanal tinguin hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.

Retribucions

NOTA: Vegeu la nota de l’apartat anterior («Disminució de la jornada lectiva per raó de ser major de 55 anys»).

 

 

 1. en cas de malaltia

 

  1. temporal

 

Legislació

Disposicions generals

1.- A l’efecte de garantir la correcta prestació del servei, qualsevol absència del lloc de treball ha de ser comunicada, amb caràcter immediat i en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic, avís d’un familiar...), al director o la directora, amb independència que posteriorment es justifiqui documentalment.

2.- Les absències que no siguin justificades documentalment o la justificació de les quals es consideri insuficient o inadequada comporten la deducció proporcional d’havers, que se substanciarà pel procediment de deducció proporcional de retribucions per incompliment de la jornada sense justificació, sense perjudici que puguin ser constitutives de falta disciplinària.

3.- En cap cas s’admeten justificants documentals que continguin dades sobre la salut de les persones (dades sobre diagnòstic, proves mèdiques realitzades...) i, en el supòsit que siguin lliurats, aquests justificants s’han de retornar a les persones interessades i s’ha de deixar constància a l’expedient, mitjançant una diligència, que l’absència ha estat correctament justificada mitjançant un document adequat i suficient.

La documentació mèdica és confidencial, per la qual cosa els centres i serveis educatius s’han de subjectar a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les persones que intervenen en la tramitació d’aquest procediment tenen el deure de guardar secret.

4.- En els centres i serveis educatius, la responsabilitat directa del control de la jornada i l’horari recau en el director o la directora.

Baixa mèdica oficial

En el seu cas, serà expedida, a tot estirar, el quart dia consecutiu de malaltia. El dia de malaltia sense baixa mèdica cal acreditar-lo documentalment al director o directora del centre amb un justificant mèdic on consti la necessitat de repòs durant el període d’absència.

Absències per motius de salut sense incapacitat temporal

1.- Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici, que no responen a una situació d’incapacitat temporal, no generen descompte retributiu en les primeres 15 hores laborables* d’absència en un mateix curs escolar (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis), i es poden acreditar mitjançant declaració responsable, de conformitat amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica”, disponible al Portal de centre del Departament d’Educació, sempre que resultin justificades d’acord amb el que aquí s’estableix.

No computen dintre d’aquestes hores les que es consumeixin per motius de salut que a l’endemà derivin en una situació d’incapacitat temporal amb la presentació de la baixa mèdica. En aquests casos, les hores consumides no han de restar del saldo inicial de 15 hores.

2.- Les absències per motius de salut derivades de l’embaràs i de malalties cròniques o oncològiques es poden justificar mitjançant un document de declaració responsable sense que sigui aplicable el límit de 15 hores laborables per curs escolar. El document de declaració responsable s’ha de fer arribar al director o directora el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball. En qualsevol cas, les absències de durada superior a tres dies consecutius s’han de justificar necessàriament mitjançant el comunicat de baixa mèdica pertinent.

El fet que la persona interessada es trobi en algun d’aquests supòsits s’ha d’acreditar prèviament mitjançant un informe mèdic i, un cop consti l’acreditació del supòsit, no caldrà tornar-lo a acreditar. A aquesta documentació mèdica se li donarà el tractament previst a la disposició general 3.

Pel que fa a les absències per motius de salut derivades de malalties cròniques, es podrà exigir que l’informe mèdic que en diagnostica la cronicitat hagi estat emès pels serveis públics de salut.

* IMPORTANT: a aquest efecte es computen com a hores a justificar les hores de permanència al centre del dia de l’absència, segons l’horari propi.

Pel cas d’esgotar-se les 15 hores laborables per curs escolar, als Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Gestió del personal docent, diu el següent:

6. Supòsits d'absència i d'impuntualitat dels professors. Aplicació de la deducció proporcional de retribucions.

”Si es produeix una absència o una impuntualitat de personal docent, el director o directora del centre l'ha d'anotar a l'aplicació informàtica disponible a aquest efecte (cal especificar les hores si l'absència és inferior a tota la jornada i cal especificar-ne els dies si l'absència és de tota la jornada) i, si no hi havia permís concedit, ho ha de notificar immediatament a l'interessat mitjançant el model corresponent, que es pot obtenir en la mateixa aplicació, amb acusament de recepció; el director o directora ha de donar cinc dies hàbils a l'interessat per tal que justifiqui la falta d'assistència o de puntualitat o presenti qualsevol altra al·legació que consideri convenient.

Transcorregut el termini de cinc dies, el director o directora del centre ha de modificar a "justificada" la qualificació de l'absència o bé n'ha de confirmar el caràcter d'"injustificada", segons correspongui, a l'aplicació informàtica. En aquest segon cas, s'obté de la mateixa aplicació la resolució sobre la deducció de retribucions que s'aplicarà al docent, que el director o directora ha de signar i notificar a la persona afectada.”

Les direccions dels centres NO s’han d’informar com a absències les baixes mèdiques, les que signa un metge amb un document oficial, ja sigui de la Seguretat Social o de MUFACE, sinó que s’han de comunicar i trametre per les direccions al Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació per ser informades com a baixes per malaltia o accident.

Absències per assistència a consulta mèdica

L'assistència a una consulta mèdica ha de concertar-se fora de l'horari de treball; els casos en què aquesta circumstància no sigui possible han de quedar degudament acreditats mitjançant declaració responsable de l'interessat, d’acord amb el model "Declaració responsable justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica", que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d’Educació.

L'assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir-hi i retornar al lloc de treball i s'ha d'acreditar documentalment mitjançant justificant del centre o consulta mèdica, en el qual han de constar expressament el nom i cognoms del pacient i l'hora d'entrada i sortida del centre o consulta mèdica. El justificant, juntament amb la declaració responsable, es farà arribar al director o directora del centre on la persona interessada presta serveis el mateix dia en què retorna al lloc de treball.

Justificació d'absències per incapacitat temporal

1.- Les absències produïdes per baixes per malaltia o incapacitat temporal s'han de justificar necessàriament mitjançant la presentació del comunicat mèdic de baixa mèdica i els consecutius comunicats de confirmació. Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la situació de baixa, ho ha de comunicar al director o directora del centre on està adscrit, i fer-li arribar el comunicat de baixa -com a molt tard- l'endemà de la data de l'expedició.

2.- La data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa els comunicats mèdics d'alta s'han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.

Els directors dels centres han de fer arribar amb la màxima urgència els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a les unitats de gestió de personal dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona.

3.- Quan els comunicats o incidències es produeixin en períodes d'inactivitat del centre el personal ha de tramitar-los directament als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona..

Un cop exhaurit el tercer mes de baixa, cal demanar a MUFACE l'abonament del subsidi per incapacitat temporal. Aquest subsidi exigeix un període de carència de cotització a MUFACE de sis mesos.

Durant tot el període d'incapacitat temporal es pot declarar la incapacitat permanent si, un cop el metge ha signat l'alta mèdica, el/la funcionari/a presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral.

Les unitats de personal dels Serveis Territorials faran peticions d’avaluacions mèdiques a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) en els següents supòsits: 1) treballadors/es que presentin una incapacitat de llarga durada, a partir dels 180 dies de baixa; 2) treballadors/es que acumulin un mínim de tres baixes a l’any de més d’una setmana de durada; 3) altres situacions en què les unitats de gestió de personal considerin que cal revisar la situació de baixa. L’ICAM és el responsable d’efectuar les citacions adients.

A efectes de còmput de terminis, es considera que hi ha nou procés patològic quan les malalties que pateixi el funcionari o funcionària siguin diferents o no tinguin relació directa amb les del procés anterior i, en tot cas, quan s'hagin interromput les llicències durant un període mínim de 6 mesos.

NOTA: Per a les baixes per incapacitat temporal que afectin el personal interí, substitut i funcionari de carrera en règim de Seguretat Social, vegeu la nota explicativa detallada a l’apartat «Llicències per malaltia».

Durada

Observacions

Retribucions

 

 1. situacions i adscripcions temporals

 

  1. de lloc de treball per motius de salut

 

Legislació

Requisits i sol·licitud

Observacions

Retribucions

 

Legislació

Observacions

 

  1. especials

 

Legislació

Observacions

 

 

 

  1. per interès particular

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Requisits

Observacions

Retribucions

  1. per raó de tenir cura d'un/a fill/a

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

  1. per raó de tenir cura de familiars

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

  1. per al manteniment de la convivència

 

Legislació

Durada

Observacions

Retribucions

 

  1. per violència de gènere

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

Legislació

Observacions

Legislació

Sol·licitud:

Durada

Observacions

Retribucions

 

 

 1. interí i substitut

Concepte

Retribució

Durada

Observacions

Malaltia

*

*

*
Quan el/la treballador/a es trobi en situació d'incapacitat temporal (IT) derivada de contingències comunes i se li extingeixi el contracte, continuarà percebent la prestació per IT en una quantia igual a la prestació per desocupació que li correspongui fins que s'extingeixi aquesta situació i, aleshores, passarà a la situació legal de desocupació si el contracte s'ha extingit per alguna de les causes legals que donen lloc a aquesta situació i a percebre, si en compleix els requisits exigits, la prestació per desocupació contributiva que li correspongui, si se n'ha iniciat la percepció la data d'extinció del contracte de treball, o el subsidi per desocupació. En aquest cas, del període de percepció de la prestació per desocupació es descomptarà, com a ja consumit, el temps que hagi estat en situació d'incapacitat temporal des de la data d'extinció del contracte de treball.

Quan el treballador/a es trobi en situació d'IT derivada de contingències professionals i se li extingeixi el contracte de treball, continuarà percebent la prestació per incapacitat temporal en la mateixa quantia que tingui reconeguda fins que s'extingeixi aquesta situació i, aleshores, passarà a la situació legal de desocupació i a percebre la prestació per desocupació corresponent si compleix els requisits exigits. En aquest cas, no es descompta del període de percepció el temps que hagi estat en situació d'incapacitat temporal després de l'extinció del contracte o el subsidi per desocupació.

En cas de no tenir cap nomenament s’ha de comunicar la situació d’incapacitat temporal, justificant-ho documentalment, a l’efecte de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridat/a a cobrir cap substitució.

Les unitats de personal dels serveis territorials faran peticions d’avaluacions mèdiques a l’Institut Català de Avaluacions mèdiques (ICAM). L’ICAM és el responsable de  dur a terme les citacions adients.

Matrimoni / Parella estable

*

*

*

Per l’exercici de funcions sindicals: alliberament sindical

*

*

*

Estudis adreçats a l’obtenció d’una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball

 

No

El temps que durin aquests estudis, però  tenint en compte que s’ha de sol·licitar cada curs.

La persona interina podrà sol·licitar no ser nomenada durant el període d'aquests estudis.

Atenció: cal sol·licitar el permís abans de tenir un nomenament i justificar-ho documentalment. Es mantindrà el número d'ordre a la llista, però no computa com a serveis prestats.

Excepcionalment, es podrà demanar la interrupció del nomenament vigent amb els mateixos efectes, la qual cosa serà analitzada i valorada pels serveis territorials corresponents o pel Consorci.

Dret a l’assignació de vacant en situació de maternitat, adopció, paternitat, acolliment, compactació i malaltia

 

 

Quan una persona estigui en situació de maternitat, adopció, paternitat, acolliment, compactació i malaltia abans de l’inici del curs escolar, se li assignarà una vacant, si s’escau, d’entre les sol·licitades, atenent el número d’ordre que té assignat en la borsa de treball. Mentre la persona nomenada romangui en la situació esmentada, el lloc de treball serà cobert per una persona substituta. A partir de la data d’inici del nomenament, l’interí/na gaudirà del permís corresponent. Quan finalitzi el període legal previst per al permís, s’incorporarà al mateix lloc de treball que li va ser assignat inicialment, en cas que aquest estigui ocupat per la substituta. En cas que el lloc de treball estigui ocupat pel funcionari/ària titular, se li adjudicarà la destinació que li correspongui, atenent el número d’ordre que té assignat en la borsa de treball docent.

Les persones de la borsa de treball que es trobin en situació d’incapacitat

temporal per malaltia o maternitat que no tenen cap vinculació de nomenament

amb l’Administració podran al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment, a l’efecte de romandre en la borsa de treball docent mentre se’n mantingui el motiu, per tal de no ser convocades a cap acte d’adjudicació.

Reducció de jornada  per cura d’un/a fill/a amb la totalitat de les retribucions.

*

*

SUPRIMIDA: Vegeu l’apartat sobre reduccions de jornada del personal funcionari de carrera.

Reducció de la jornada per cura d’un/a fill/a menor de sis anys, així com per cura d’un/a fill/a menor de dotze anys

*

*

*

Segons l’article 237.3 del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, les cotitzacions realitzades durant els dos primers anys del període de reducció de jornada per cura de menor previst en l'article 37.5 de la Llei de l'Estatut dels treballadors, es computaran incrementades fins al 100% de la quantia que hauria correspost si s'hagués mantingut sense aquesta reducció la jornada de treball, a efectes de les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat.

Reducció de la jornada per cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial

*

*

*

Reducció de la jornada per tenir a càrrec un/a familiar amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeix de ser autònom o que requereix dedicació o atenció especial

*

*

*

Reducció de jornada per raó de violència de gènere

*

*

*

Reducció de jornada per raó de tenir una discapacitat legalment reconeguda.

*

*

*

Disminució de la jornada lectiva per raó de ser major de 55 anys

*

*

*

Causes greus degudament justificades

No

Durant el període que duri la situació.

Les persones sense nomenament vigent podran demanar, amb antelació a l’oferiment d’una vacant o substitució, no ser nomenades per causes greus degudament justificades durant el període que duri aquesta situació. Després d’analitzada i valorada de manera positiva aquesta petició per part dels serveis territorials del Departament d’Educació i, si s’escau, del Consorci d’Educació de Barcelona, es mantindrà el número d’ordre de la borsa de treball, sense que aquest temps computi com a serveis prestats.

També es podrà demanar la interrupció del nomenament per causes greus degudament justificades, segons els mateixos criteris i efectes que s’han esmentat al paràgraf anterior.

Programes d’actuació a l’estranger

No

Durant el període que duri la col·laboració.

Es pot sol·licitar no ser nomenat/ada, amb antelació a l’oferiment d’una vacant o substitució, o interrompre el nomenament vigent per col·laborar amb una ONG a l’estranger o en d’altres programes d’actuació a l’estranger. Cal justificar-ho degudament. Si el servei territorial corresponent ho accepta es mantindrà el número d’ordre, però no computa com a serveis prestats.

Cura directa de persones discapacitades que no exerceixin cap activitat retribuïda

No

Un curs.

Les persones sense nomenament vigent podran demanar, amb antelació a l’oferiment d’una vacant o substitució, no ser nomenades durant un curs per tenir cura directa de persones discapacitades que no exerceixin cap activitat retribuïda.

Aquesta situació s’ha de justificar degudament. Després d’analitzada i valorada de manera positiva aquesta petició per part dels serveis territorials del Departament d’Educació i, si s’escau, del Consorci d’Educació de Barcelona, es mantindrà el número d’ordre de la borsa de treball, sense que aquest temps computi com a serveis prestats.

També es podrà demanar la interrupció del nomenament per aquestes causes, degudament justificades, segons els mateixos criteris i efectes que s’han esmentat al paràgraf anterior.

Deure inexcusable

*

*

*

Trasllat de domicili

*

*

*

Matrimoni d’un familiar

*

*

*

Assistència a exàmens

*

*

 *

Formació permanent del professorat

*

*

*

Naixement, acolliment o adopció d’un/a fill/a

*

*

*

Naixement de fills/es prematurs/es

*

*

*

Atenció de fills/es amb discapacitat

*

*

*

Mort, accident, malaltia greu o hospitalització d’un/a familiar

*

*

*

Atenció d’un/a familiar

*

*

*

Permís per cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu

*

*

*

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment

*

*

 *

Situacions de violència de gènere

*

*

*

Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques i per a reunions de tutoria

*

*

*

Maternitat.

100%

*

*

En el cas de maternitat d’una substituta amb nomenament vigent que no  ultrapassi el 30 de juny, es computaran com a serveis prestats, exclusivament a l’efecte d’obtenció del número d’ordre de la borsa, les setmanes de què es disposen amb caràcter general per permís de maternitat, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny.

Aquesta situació també es prendrà en consideració en el cas d’una persona candidata a substitucions sense  nomenament a la qual s’ofereixi una substitució que no ultrapassi el 30 de juny mentre estigui en període corresponent al permís de maternitat, de manera que es computaran com a serveis prestats, exclusivament a l’efecte d’obtenció de número d’ordre en la borsa, el temps que resta des del moment de l’oferiment fins a la finalització del període corresponent al permís per maternitat, però sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny.

En cas que un/a interí/interina amb nomenament fins al 31 d’agost tingui un permís de maternitat, adopció o paternitat durant el mes d’agost, tindrà dret a gaudir, una vegada finalitzat el permís, de les vacances corresponents, en el cas que tingui un nou nomenament per un curs sencer, els dies del mes d’agost durant els quals va gaudir del permís de maternitat, adopció o paternitat.

En cas que un/a interí/interina amb nomenament fins al 31 d’agost gaudeixi de la llicència de compactació durant el mes d’agost, el còmput del període de llicència quedaria interromput fins a l’acabament del període de vacances. Un cop acabat el període de vacances, podrà gaudir del temps de llicència restant sempre que tingui un nou nomenament per un curs escolar sencer, és a dir, des de l’1 de setembre al 31 d’agost.

Paternitat

*

* (100%)

*

Personal en règim de la Seguretat Social: 13 dies a càrrec de la Seguretat Social i 15 dies a càrrec de l’Administració (s’ha de demanar a l’Àrea de Recursos Humans [Serveis Territorials o Consorci] el certificat d’empresa per poder fer la petició a la Seguretat Social).

Permís per gaudir de vacances fora de temporada després de l’infantament

*

*

*

Risc durant l’embaràs o la lactància.

100%
Consulteu les observa-cions de la malaltia.

*

*

Lactància

*

*

*

Excedència voluntària per tenir cura d’un/a fill/a

*

*

Atenció: abans de finalitzar l'excedència s'ha de demanar el reingrés. Si no es fa, es produeix el cessament en la relació de serveis amb l’Administra-ció.

Tant si té un nomenament fins a l'agost com si el té per menys temps, la persona interina o substituta pot sol·licitar-la.
L'excedència comporta el dret a reserva del lloc de treball per al qual s’és nomenat/da (mentrestant el cobrirà una persona substituta) i a computar-se a efectes del sistema de previsió social i d’antiguitat i com a temps de serveis prestats a l’efecte del número d’ordre.

Com que la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, hi conserva els drets generals fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la corresponent convocatòria de provisió.

En cas de no haver completat l’excedència i no tenir nomenament l’1 de setembre es pot sol·licitar no ser nomenat/da el curs següent durant un període no superior a la durada màxima de l’excedència, mantenint el número d’ordre.

En  cas de no haver exercit el dret a sol·licitar l’excedència i no tenir nomenament l'1 de setembre, també es pot sol·licitar no ser nomenat/da durant un període que no podrà excedir del temps de durada màxima de l’excedència corresponent. Es mantindrà el número d’ordre de la borsa que correspongui, sense que aquest període computi a cap efecte.

Segons l’article 180.4 de la Llei general de la Seguretat Social, quan les situacions d'excedència assenyalades als apartats 1 i 2 hagin estat precedides per una reducció de jornada en els termes que preveu l'article 37.5 de la Llei de l'Estatut dels treballadors, a l’efecte de la consideració com a cotitzats dels períodes d'excedència que corresponguin, les cotitzacions realitzades durant la reducció de jornada es computen incrementades fins al 100 per 100 de la quantia que hauria correspost si s'hagués mantingut sense aquesta reducció la jornada de treball

Excedència voluntària per tenir cura de familiars

*

*

Consulteu les observacions de l’apartat «Excedència per raó de tenir cura d’un fill/a».

Excedència voluntària per violència de gènere

*

*

*

 

* Vegeu el que es disposa als apartats corresponents del personal funcionari.

 

 1. normatives

 

 

 1. Graus de parentiu per consanguinitat o afinitat

 

OBSERVACIONS:

 

* Vegeu l’apartat del permís «Matrimoni/parella estable» pel que fa a les condicions legals del reconeixement de les parelles de fet.

 

NOTA IMPORTANT: La versió més actualitzada d’aquest document es pot consultar a la pàgina web d’USTEC·STEs, http://www.sindicat.net/permisos/