Gestions i tràmits

 

Atur

Gestions i tràmits a l'ATRI

Tràmits telemàtics

Sol·licitud de cita prèvia als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona

Personal substitut: model de sol·licitud per demanar el cobrament de la tutoria

Reduccions de jornada

Conciliació per tenir a càrrec un/a menor de 12 anys que ha de fer aïllament, tot i no haver estat contagiat per la covid-19

Situació d'espera de resultats de les proves PCR

Permís per naixement de la mare biològica i del progenitor diferent a la mare biològica

Excedències

Llicències

Sol·licitud de certificat de serveis prestats

Sol·licitud de reconeixement de serveis previs en altres administracions públiques

Compatibilitat per a activitats públiques i/o privades


 

GESTIONS I TRÀMITS A L'ATRI

     atri

   Nota: Si no teniu codi d'ATRI el podeu demanar a la direcció del centre.

La renovació de la contrasenya GICAR cal fer-la cada sis mesos al Portal d'autogestió de contrasenyes

Els directors/es i els secretaris/es dels centres poden regenerar les contrasenyes GICAR del seu professorat a través del seu ATRI personal. S'haurà d'esperar 24 hores per fer efectiva la contrasenya

Manual del Portal d’autogestió de contrasenyes de GICAR
 

Gestions més freqüents a ATRI:

 1. Consulta de la nòmina actual: Retribucions / Consultes / Nòmina actual.             
 2. Modificar la situació personal d'un mateix (habitatge, fills, etc.): Retribucions / Canvi de dades personals a efectes IRPF / Dades personals de l'empleat 
 3. Establir un mínim de % d'IRPF a retindre (recomanat 17-18% a sencera... 10-11% a mitja): Retribucions / Alta de sol·licituds / Canvi de percentatge IRPF.
  Tingueu present, però, que "el canvi de percentatge sol·licitat només es tindrà en compte en aquells períodes del càlcul de la retenció en els quals el percentatge de retenció resultant del còmput efectuat pel sistema sigui inferior al sol·licitat per l'empleat".
 4. Canvi de dades bancàries : Retribucions / Alta de sol·licituds / Canvi de dades bancàries.
 5. Consultar l'evolució mes a mes de retenció d'IRPF: Retribucions / Consultes / Evolució del percentatge..
 6. Descarregar el "Certificat de retencions i ingressos": Retribucions / Consultes / Certificat de retencions i ingressos.
   

Tramitació per ATRI

El personal docent pot tramitar a través del portal ATRI les següents sol·licituds:

 • Situacions administratives (excedències per a la conciliació, per incompatibilitat, serveis especials, serveis en altres administracions i reingrés al servei actiu)
 • Jubilacions (ordinària per edat i voluntària)
 • Perllongaments en el servei actiu
 • Reconeixements de serveis prestats
 • Triennis
 • Estadis
 • Mesures per a la reincorporació progressiva al lloc de treball per malalties oncològiques o d'especial gravetat
 • Sol·licituds de certificats (Annex I, serveis prestats i llocs ocupats i de funcions)

De moment només es pot fer la presentació de la sol·licitud, però es treballa perquè tota la tramitació sigui electrònica.

 

Com es fa la tramitació per ATRI

Per crear una sol·licitud cal accedir a l’opció d'ATRI:

Expedient > Sol·licituds a Recursos Humans > Alta sol·licitud.

1. Heu de seleccionar el tipus de sol·licitud

2. Heu de triar el Destinatari, "Gestors del propi departament", és l'opció que surt per defecte.

3. Heu d'annexar: 

 • El formulari de sol·licitud degudament emplenat que correspongui al tràmit que voleu fer (excedència, jubilació, etc.)
 • Els documents acreditatius que s’indiquen en el formulari de sol·licitud corresponent.
   

Informació extreta de Portal de centre (Skip Navigation LinksInici / Persones / Sol·licituds i tràmits / Com es fa la tramitació per ATRI) <https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Solicituds-tramits/tramitacio-atri/Pagines/default.aspx>

Actualitzada el 21 de febrer de 2020

 

TRÀMITS TELEMÀTICS

Permet fer l'enviament de documentació com per exemple, certificats de formació i titulacions perquè quedi acreditada al portal d'ATRI, així com, la tramitació de permisos. 


Petició genèrica

La petició genèrica permet que qualsevol persona presenti una sol·licitud, escrit o petició sobre qualsevol assumpte, per via telemàtica. Aquestes peticions han d'anar adreçades a departaments, organismes autònoms, entitats públiques i ens de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

El formulari de la petició genèrica pot anar acompanyat d'un màxim de dos documents (en format pdf) relacionats amb la situació que s'exposa. El pes total del formulari amb els seus arxius adjunts no pot ser superior a 5MB. 

Presentar la petició genèrica:  Enllaç al web del Departament 

 

El procediment de gestió d'una petició genèrica és el següent:

Pas 1. Es registra automàticament al S@rcat
El Registre central administratiu envia, a l'usuari del S@rcat de la unitat corresponent, un missatge electrònic d'avís en què s'indica que s'ha rebut una entrada de 'petició genèrica'.

Pas 2. La unitat prepara la resposta i l'envia al ciutadà mitjançant el servei eNotum
La resposta ha d'estar en format pdf i ha d'estar signat electrònicament, o bé, ha de ser una còpia autèntica. En cas de dubte sobre el funcionament de l'eNotum, cal que la unitat es posi en contacte amb el Servei d'Organització.

Important: Si es detecta que és una sol·licitud d'accés a la informació pública (transparència), cal tramitar-la d'acord amb la Instrucció 1/2015, de la Secretaria General.

Pas 3. El ciutadà rep un avís al correu electrònic o telèfon mòbil i accedeix a la resposta
La resposta és una notificació electrònica que el ciutadà rep mitjançant la 'meva carpeta' de la Seu electrònica.  
 

Informació extreta de Portal de centre ( Inici/Recursosi eines / Administració electrònica / Peticions del ciutadà) <https://espai.educacio.gencat.cat/Recursos/Administracio-electronica/Peticions-ciutada/Pagines/default.aspx#!#h20>

 

Tràmits per evalisa

Skip Navigation LinksL'eValisa és l'eina que permet la tramesa de documents entre persones d'unitats i organismes de l’Administració de la Generalitat a través de mitjans electrònics, que incorpora de manera automàtica el registre corporatiu de la Generalitat. D’aquesta manera s’aconsegueix reduir el temps i el paper en aquest tipus de trameses, sense perdre la garantia d’enviament i recepció, la seguretat i la integritat de la tramesa.

L’eValisa no substitueix el correu electrònic, ni tampoc la gestió interna de cada unitat, prèvia a les trameses definitives. L’eValisa s’ha d’utilitzar en tots els casos en què es consideri que el correu electrònic no ofereix les garanties suficients. És el cas de les trameses que requereixen ser registrades o que requereixen obtenir un justificant de lectura i que quedi traça de la tramesa.

La valisa electrònica (eValisa) és una solució tecnològica que permet enviar i registrar la tramesa de documents entre persones d’unitats i organismes de l’Administració de la Generalitat a través de mitjans electrònics.

No substitueix el correu electrònic, únicament s’ha d’usar quan sigui necessari el registre de la tramesa. Per tant, és important remarcar que l'eValisa:

 • no és un correu electrònic, per tant, no es pot contestar directament, atès que per respondre cal crear una nova eValisa;
 • no és una aplicació de gestió, per tant, no contempla els processos interns de creació i validació del comunicat previ a l'enviament.

Accés a la valisa electrònica: es pot fer pel Portal de centre i pel Portal de l'empleat públic ATRI

Manual eVALISA. Com crear una valisa electrònica?

Informació extreta de Portal de centre (Recursos i eines / Administració electrònica / Valisa electrònica)  <https://espai.educacio.gencat.cat/Recursos/Administracio-electronica/Valisa-electronica/Pagines/default.aspx>

 

 

SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA ALS SERVEIS TERRITORIALS O AL CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

En el cas que hagiu de fer algun tràmit presencial heu de sol·licitar cita prèvia al vostre servei territorial al web de tràmits de la Generalitat i seleccionar el tema: "Educació". Per presentar documents al Registre cal que trieu el subtema "Registre administratiu"

En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d’Educació de Barcelona.

 

 

CONCILIACIÓ PER TENIR A CÀRREC UN/A MENOR DE 12 ANYS QUE HA DE FER AÏLLAMENT, TOT I NO HAVER ESTAT CONTAGIAT PER LA COVID-19

Què cal fer en cas de tenir menors afectats per la Covid-19

Sol·licitud de permís

Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Documentació que cal adjuntar:

 • Comunicat del centre educatiu o llar d’infants on està escolaritzat el fill/a.

 • Declaració responsable de no tenir ningú que tingui cura d’un fill/a menor amb qui es conviu (menor de 12 anys, que ha de fer aïllament tot i no haver esta contagiat per la covid-19)

 

SITUACIÓ D'ESPERA DE RESULTATS DE LES PROVES PCR

Declaració responsable d’estar esperant els resultats de les proves PCR del COVID-19 -  3 supòsits 

Se sol·licita a la direcció del Centre

 

PERSONAL SUBSTITUT : MODEL DE SOL·LICITUD PER DEMANAR EL COBRAMENT DE LA TUTORIA

Requisits: "...quan la substitució sigui igual o superior a tres mesos". Adjuntar certificat de direcció corresponent.

Els docents que tinguin assignada la tutoria del grup d’alumnes durant el període de la substitució igual o superior a 3 mesos, perceben el complement corresponent, amb efectes retroactius (des del primer dia de la substitució corresponent). Cal reclamar-lo i adjuntar certificat corresponent de la direcció del centre.

Document per demanar el cobrament de tutoria: Model de sol·licitud

 

 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE SERVEIS PREVIS EN ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Cal fer el tràmit des de l'ATRI  (Expedient / Sol·licituds a Recursos Humans / Alta de sol·licitud / Reconeixement de serveis prestats en altres administracions)

Sol·licitud de reconeixement de serveis previs en altres administracions públiques

 

 

EXCEDÈNCIES

En aquest enllaç trobareu tota la informació: normativa, lloc de lliurament de la sol·licitud, durada, requisits, retribucions i observacions

Cal fer el tràmit des del portal ATRI  (Expedient / Sol·licituds a Recursos Humans / Les meves sol·licituds)

Per fer aquest tràmit cal que us descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, heu d'enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI amb la documentació acreditativa.

Els serveis territorials corresponents o el Consorci d'Educació de Barcelona reben la sol·licitud i començaran la tramitació. 
 

Sol·licitud d’excedència voluntària d’ATRI per al personal docent. Full de dades complementàries

Declaració jurada o promesa per sol·licitar permisos, llicències i excedències
 

LLICÈNCIES

En aquest enllaç trobareu tota la informació: normativa, lloc de lliurament de la sol·licitud, durada, requisits, retribucions i observacions


A partir de l' 11 de novembre per tramitar els permisos i llicències que no gestiona la direcció del centre heu de sol·licitar cita prèvia al servei territorial al qual esteu adscrits i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d’Educació de Barcelona.

La sol·licitud de cita prèvia es realitza al web de tràmits de la Generalitat i cal seleccionar:

 • Tema: Educació i Formació
 • Subtema: Tràmits de personal docent
 • Municipi: escollir el municipi dels serveis territorials
 • Tema: Permisos i llicències

En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d’Educació de Barcelona.

Per fer la sol·licitud cal que descarregueu el model de formulari corresponent, empleneu els camps i el presenteu preferentment per mitjans electrònics a les seus territorials.?


Sol·licitud de llicència

Declaració jurada o promesa per sol·licitar permisos, llicències i excedències

Informació extreta de Portal de centre ( Skip Navigation LinksInici / Persones / Sol·licituds i tràmits / Llicències) <https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Solicituds-tramits/llicencies-docents/Pagines/default.aspx>

Data d'actualització:  3 de gener de 2020

 

 

 

 

 

Número de visites avui: 64