Gestions i tràmits

 

 

Atur

Reduccions de jornada

Substituir un càrrec dona dret a cobrar un complement 

Nomenaments del mes de juliol

Conciliació per tenir a càrrec un/a menor de 12 anys que ha de fer aïllament

Tràmits pel permís per naixement

Sol·licitud de permís de lactància

Sol·licitud per gaudir del permís de vacances fora de temporada

Excedències

Llicències

Gestions i tràmits a l'ATRI

Tràmits telemàtics

Sol·licitud de cita prèvia als serveis territorials

Sol·licitud de certificat de serveis prestats

Compatibilitat per a activitats públiques i/o privades

Renúncia a pertànyer al Pla de pensions per al personal de la Generalitat

Sol·licitud (model genèric)

 


 

SUBSTITUIR UN CÀRREC DONA DRET A COBRAR UN COMPLEMENT 

A partir del 3r mes que estàs exercint les funcions d'un càrrec ja sigui perquè substitueixes el/la titular que té assignat el càrrec o per si n'estàs exercint les funcions per organització interna del centre TENS DRET al cobrament del complement corresponent.

Segons el càrrec i el complement tens de referència una normativa o una altra:

 • Substituir una TUTORIA

Article 13.2 de la Resolució TRI/874/2006, de 7 de febrer,

"A partir de l’1 de setembre de 2005, els substituts als que s’assigni la tutoria del grup d’alumnes durant el període de la substitució, percebran el complement corresponent de 51,03 euros/mes, quan la substitució sigui igual o superior a tres mesos."

Els docents que tinguin assignada la tutoria del grup d’alumnes durant el període de la substitució igual o superior a 3 mesos, perceben el complement corresponent, amb efectes retroactius (des del primer dia de la substitució corresponent). Cal reclamar-lo i adjuntar certificat corresponent de la direcció del centre.

Document per demanar el cobrament de tutoria: Model de sol·licitud

 • Substitució temporal d'òrgans unipersonals de coordinació (Caps de Departament, coordinació de cicle, etapa, equips docents..., coordinació de riscos...)

Article 36 del DECRET 102/2010, de 3 d'agost:

"A partir de l'inici del tercer mes de baixa o d'absència temporal de la persona titular d'un òrgan unipersonal de coordinació, el funcionari o funcionària docent que en tingui assignades transitòriament les seves funcions té, per la durada del nomenament, els mateixos drets i obligacions que corresponen a la persona titular de l'òrgan."
 

 • Substitució temporal de persones membres de l'equip directiu (Direcció, cap d'estudis i secretari i òrgans unipersonals de govern addicionals)

Gràcies al recurs d'USTEC·STEs:

L’article 36 del Decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius deia:

Substitució temporal de persones membres de l'equip directiu
A partir de l'inici del tercer mes de baixa o d'absència temporal de la persona titular d'un òrgan unipersonal de direcció del centre, el funcionari o funcionària docent designat o designada per exercir transitòriament les funcions de l'òrgan té, per la durada del nomenament, els mateixos drets i obligacions que corresponen a la persona titular. 

La Sentència 577/2012, que va estimar parcialment el recurs d’USTEC·STEs contra aquest decret, estableix clarament en el fonament de dret 5è que les persones que assumeixin càrrecs de l’equip directiu amb un nomenament han de cobrar des del primer dia el complement retributiu:

Cal estimar, en canvi, el recurs en allò que es refereix a l’article 36. En efecte, l’esmentat precepte disposa que el funcionari docent designat transitòriament per assumir les funcions dels òrgans de direcció vacants per baixa o absència temporal només assumeix els drets i obligacions de la personal titular a partir del tercer mes. No hi ha dubte que l’article admet que el nomenament en substitució es faci a partir del primer dia de baixa, com és natural doncs si el càrrec existeix és perquè hi ha una necessitat objectiva, necessitat que no pot quedar desatesa durat dos mesos. Resulta absurd doncs que el substituït no disposi dels drets i deures inherents al càrrec des del mateix moment del nomenament del nomenament, doncs aquest sistema de drets i deures és consubstancial al càrrec en qüestió.

L’actora planteja específicament la qüestió retributiva. Certament, en el cas que els funcionaris siguin destinats a un lloc de treball diferent al que els és propi, bé per comissió de serveis bé per encàrrec de funcions, tenen en general el dret a percebre les retribucions complementàries corresponents al lloc de treball de destinació (articles 101.3 i 105.3 del Decret 123/97 que aprova el Reglament de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de la Generalitat de Catalunya). En aquest mateix sentit, la regulació general lliga les retribucions complementàries al lloc de treball i no a la personal del funcionari –articles 22.3 i 24 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat per Llei 7/2007, de forma que inicialment cal estar al lloc efectivament ocupat. En definitiva, per meritar el dret a les retribucions del lloc de destinació cal estar a la realitat dels fets, això és, a l’efectiu desplegament de les funcions corresponents a un lloc de treball diferent al propi, sense que sigui imprescindible el nomenament formalitzat (TSJC, sentència núm. 1297/2005 de 15 de desembre).

La sentència anul·la l’article 36 del Decret 102/2010 respecte al cobrament de les funcions a partir del tercer mes, cosa que implica que s’han de cobrar des del primer dia.

Per tant, gràcies al recurs d’USTEC·STEs, la substitució temporal de les persones que fan les funcions de l'equip directiu es cobren des del primer dia.

Des d'USTEC-STEs (IAC) us recomenem que feu una sol·licitud (encara que la direcció digui que ja us ho tramiten ells) per poder tenir constància escrita quedant-vos una còpia de la sol·licitud entrada per registre.

A la sol·licitud heu d'adjuntar un certificat de direcció conforme esteu realitzant aquestes funcions i des de quin dia.

Els afiliats podeu entrar a l'espai d'afiliació i baixar-vos la sol·licitud correponent al tipus de càrrec que demaneu.

Sol·licitud genèrica

 

NOMENAMENT DEL MES DE JULIOL

A les persones que formen part de la borsa sense nomenament al juliol i a l'agost se'ls formalitza un nomenament al juliol si es troben en la situació següent: 
 • haver treballat sis o més mesos com a substituts fins al 30 de juny de 2021 i
 • haver treballat com a mínim 1 dia durant els mesos d'abril, maig o juny de 2021.

El nomenament comporta l'obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats del Pla de Formació Permanent del Departament d'Educació o en altres activitats reconegudes, tret que es participi en una convocatòria d'oposicions per ingressar als cossos docents.

 • Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores i, en total, cal acreditar 30 hores de formació.
 • Els períodes d'inscripció a les activitats de formació d'estiu del Departament d'Educació es poden consultar a cadascuna de les activitats.

La formació s'acredita amb la presentació, fins al 31 d'octubre, del document acreditatiu de la realització de la formació.

Les persones que hagin participat de forma activa en processos selectius per accedir a cossos docents de Catalunya no han d'acreditar res.

Les persones que hagin participat en processos selectius d'altres comunitats autònomes han d'acreditar, abans del 31 d'octubre de 2021, aquesta participació amb el full d'inscripció a la convocatòria.

Les persones que tenien dret al nomenament del mes de juliol de 2016 per complir amb els requisits del temps de serveis prestats, si acrediten que han fet una activitat formativa durant el mes de juliol de 2021, i ho sol·liciten, se'ls formalitzarà el corresponent nomenament del mes de juliol de 2016.
Aquesta formació és independent de la que, si s'escau, doni dret al nomenament del mes de juliol 2021. És a dir, les persones que compleixin els requisits i vulguin que se'ls formalitzi el nomenament del mes de juliol de 2016 i també el del mes de juliol de 2021, hauran d'acreditar dues formacions realitzades durant el mes de juliol de 2021.
La data màxima d'acreditació de la formació per al cobrament del mes de juliol 2016 és fins al 31 d'octubre de 2021.

La jornada del nomenament serà igual a la del major nombre de dies de tots els nomenaments del curs 20-21. Si hi ha dues dedicacions amb el mateix nombre de dies, el nomenament de juliol serà equivalent al de la jornada major.

Aquest nomenament computa com a temps de serveis prestats a la Borsa, però es té en compte pel curs següent.

Des d’USTEC·STES sempre hem demanat que tots els treballadors i treballadores cobrin juliol i agost. Aquest nomenament de juliol només és un pedaç. Mentre el mantinguin, demanem una oferta de cursos suficients i gratuïts ja que, en qualsevol altre cas, obliguen els do-cents a pagar per cobrar i a omplir les butxaques d’em-preses privades.

 

 

NOMENAMENTS DEL MES DE JULIOL DEL 2016 (CURS 2015-16)

Hem tornat a guanyar el pols judicial a l'Administració! 

Per poder cobrar el nomenament de juliol de 2016, tot el professorat substitut que tenia acreditats 6 mesos de serveis docents prestats (dels quals com a mínim un dia havia de ser als mesos d’abril, maig i/o juny), però que al mes de juliol de 2016 no va realitzar el curs de 30  hores, el podrà fer al juliol del 2021.  

Comunicat del 27 de maig de 2021:Tot el professorat substitut que el curs 2015-2016 tenia acreditats sis mesos de serveis prestats docents amb un dia mínim a l’abril, maig o juny, però no va realitzar la formació de 30 hores durant el juliol del 2016, ho podrà fer al juliol del 2021 per poder cobrar el nomenament del juliol del 2016. El departament d’Educació haurà d’ofertar cursos gratuïts al professorat afectat. 


El professorat que té pendent de realitzar i acreditar el curs de 30 hores es podrà inscriure en una activitat de formació permanent del Departament d’Educació o en activitats reconegudes i que s’haurà de realitzar durant el mes de juliol del 2021. Una vegada realitzat el curs de 30 hores caldrà presentar una sol·licitud davant del Departament d’Educació als efectes d’acreditar la seva realització i formalitzar retroactivament el nomenament del mes de juliol de 2016.

Al moment de formalitzar el nomenament del mes de juliol de 2016 el Departament d’Educació detraurà, si s’escau, a la nòmina les quantitats percebudes en concepte de prestació d’atur durant el mes de juliol de 2016.

Una vegada formalitzat el nomenament del mes de juliol de 2016 recomanem que es comprovi que ja consten les dades a:

-l’expedient del portal ATRI

-l’informe de vida laboral


PREGUNTES FREQÜENTS:

SUPÒSIT A

Si al juliol de l’any 2016 ja vaig fer i vaig acreditar la realització del curs de 30 hores i malgrat complir amb el temps de serveis prestats docents (6 mesos dels quals com a mínim un dia fos als mesos d’abril, maig i/o juny) el Departament d’Educació no ha formalitzat el nomenament i tampoc m’ha pagat què haig de fer?

Has de presentar una sol·licitud adreçada al Departament d’Educació reclamant la formalització del nomenament del mes de juliol de 2016 i indicant que ja vas acreditar documentalment la realització del curs de 30 hores i adjuntant novament còpia del certificat de l’activitat formativa.

MODEL DE SOL·LICITUD SUPÒSIT A


SUPÒSIT B

Si al juliol de l’any 2016 no vaig fer el curs de 30 hores i vaig prestar serveis docents al curs 2015-16 per un mínim de 6 mesos dels quals un dia als mesos d’abril, maig i/o juny, què haig de fer per rebre retroactivament el nomenament (juliol de 2016)?

Hauràs d’inscriure’t en una activitat de formació permanent del Departament d’Educacióo en activitats reconegudes i que s’haurà de realitzar durant el mes de juliol del 2021. Una vegada realitzat el curs de 30 hores hauràs de presentar una sol·licitud davant del Departament d’Educació als efectes d’acreditar la seva realització, i demanar la formalització retroactiva del nomenament del mes de juliol de 2016.

MODEL DE SOL·LICITUD SUPÒSIT B


 

CONCILIACIÓ PER TENIR A CÀRREC UN/A MENOR DE 12 ANYS QUE HA DE FER AÏLLAMENT, TOT I NO HAVER ESTAT CONTAGIAT PER LA COVID-19, PERQUÈ NO TÉ LA PAUTA DE VACUNACIÓ COMPLETA NI HA PASSAT LA COVID-19 EN ELS DARRERS 6 MESOS. PERSONAL DOCENT

Sol·licitud de permís. 

Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Documentació que cal adjuntar:

 • Comunicat del centre educatiu o llar d’infants on està escolaritzat el fill/a.

 • Declaració responsable de no tenir ningú que tingui cura d’un fill/a menor amb qui es conviu (menor de 12 anys, que ha de fer aïllament tot i no haver esta contagiat per la covid-19)

 1/10/20 Què cal fer en cas de tenir menors afectats per la Covid-19

 

 

SITUACIÓ D'ESPERA DE RESULTATS DE LES PROVES PCR

Declaració responsable d’estar esperant els resultats de les proves PCR del COVID-19 -  3 supòsits 

Se sol·licita a la direcció del Centre

 

 

SOL·LICITUD PER GAUDIR DEL PERMÍS DE VACANCES FORA DE TEMPORADA

Les vacances anuals es fan durant el mes d'agost. No obstant això, si el permís de maternitat biològica, adopció o acolliment o de l'altre progenitor diferent a la mare biològica, coincideix amb el període de vacances, la persona afectada les pot gaudir quan hagi acabat el permís. També, en cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudi de les vacances durant el mes d'agost, es podran fer en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del 31 d'agost de l'any que s'hagin originat. (Documents d'Organització i Gestió de Centres: Gestió de Personal Docent pàg.4)

S’ha de sol·licitar prèviament al servei territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona

Sol·licitud del permís

Més informació a permisos i llicències:  Permís per gaudir de vacances fora de temporada després de l'infantament.

 

 

EXCEDÈNCIES

En aquest enllaç trobareu tota la informació: normativa, lloc de lliurament de la sol·licitud, durada, requisits, retribucions i observacions

Cal fer el tràmit des del portal ATRI  (Expedient / Sol·licituds a Recursos Humans / Les meves sol·licituds)

Per fer aquest tràmit cal que us descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, heu d'enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI amb la documentació acreditativa.

Els serveis territorials corresponents o el Consorci d'Educació de Barcelona reben la sol·licitud i començaran la tramitació. 
 

Sol·licitud d’excedència voluntària d’ATRI per al personal docent. Full de dades complementàries

Declaració jurada o promesa per sol·licitar permisos, llicències i excedències
 

 

 

LLICÈNCIES

En aquest enllaç trobareu tota la informació: normativa, lloc de lliurament de la sol·licitud, durada, requisits, retribucions i observacions

Es poden tramitar per evalisa o petició genèrica

A partir de l' 11 de novembre de 2020 per tramitar els permisos i llicències que no gestiona la direcció del centre de forma presencial heu de sol·licitar cita prèvia al servei territorial al qual esteu adscrits i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d’Educació de Barcelona.

La sol·licitud de cita prèvia es realitza al web de tràmits de la Generalitat. Cal seleccionar: Educació / Tràmits del personal docent / Permisos i llicències i fer la selecció de l'oficina. 

En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d’Educació de Barcelona.

Per fer la sol·licitud cal que descarregueu el model de formulari corresponent, empleneu els camps i el presenteu preferentment per mitjans electrònics a les seus territorials.?


Sol·licitud de llicència

Sol·licitud assumptes propis (nou formulari)

Declaració jurada o promesa per sol·licitar permisos, llicències i excedències

Informació extreta de Portal de centre ( Skip Navigation LinksInici / Persones / Sol·licituds i tràmits / Llicències) <https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Solicituds-tramits/llicencies-docents/Pagines/default.aspx>

 

 

GESTIONS I TRÀMITS A L'ATRI

     atri

   Nota: Si no teniu codi d'ATRI el podeu demanar a la direcció del centre.

La renovació de la contrasenya GICAR cal fer-la cada sis mesos al Portal d'autogestió de contrasenyes

Els directors/es i els secretaris/es dels centres poden regenerar les contrasenyes GICAR del seu professorat a través del seu ATRI personal. S'haurà d'esperar 24 hores per fer efectiva la contrasenya

Manual del Portal d’autogestió de contrasenyes de GICAR
 

Gestions més freqüents a ATRI:

 1. Consulta de la nòmina actual: Retribucions / Consultes / Nòmina actual.             
 2. Modificar la situació personal d'un mateix (habitatge, fills, etc.): Retribucions / Canvi de dades personals a efectes IRPF / Dades personals de l'empleat 
 3. Establir un mínim de % d'IRPF a retindre (recomanat 17-18% a sencera... 10-11% a mitja): Retribucions / Alta de sol·licituds / Canvi de percentatge IRPF.
  Tingueu present, però, que "el canvi de percentatge sol·licitat només es tindrà en compte en aquells períodes del càlcul de la retenció en els quals el percentatge de retenció resultant del còmput efectuat pel sistema sigui inferior al sol·licitat per l'empleat".
 4. Canvi de dades bancàries : Retribucions / Alta de sol·licituds / Canvi de dades bancàries.
 5. Consultar l'evolució mes a mes de retenció d'IRPF: Retribucions / Consultes / Evolució del percentatge..
 6. Descarregar el "Certificat de retencions i ingressos": Retribucions / Consultes / Certificat de retencions i ingressos.
   

Tramitació per ATRI

El personal docent pot tramitar a través del portal ATRI les següents sol·licituds:

 • Situacions administratives (excedències per a la conciliació, per incompatibilitat, serveis especials, serveis en altres administracions i reingrés al servei actiu)
 • Jubilacions (ordinària per edat i voluntària)
 • Perllongaments en el servei actiu
 • Reconeixements de serveis prestats
 • Triennis
 • Estadis
 • Mesures per a la reincorporació progressiva al lloc de treball per malalties oncològiques o d'especial gravetat
 • Sol·licituds de certificats (Annex I, serveis prestats i llocs ocupats i de funcions)

De moment només es pot fer la presentació de la sol·licitud, però es treballa perquè tota la tramitació sigui electrònica.

 

Com es fa la tramitació per ATRI

Per crear una sol·licitud cal accedir a l’opció d'ATRI:

Expedient > Sol·licituds a Recursos Humans > Alta sol·licitud.

1. Heu de seleccionar el tipus de sol·licitud

2. Heu de triar el Destinatari, "Gestors del propi departament", és l'opció que surt per defecte.

3. Heu d'annexar: 

 • El formulari de sol·licitud degudament emplenat que correspongui al tràmit que voleu fer (excedència, jubilació, etc.)
 • Els documents acreditatius que s’indiquen en el formulari de sol·licitud corresponent.
   

Informació extreta de Portal de centre (Skip Navigation LinksInici / Persones / Sol·licituds i tràmits / Com es fa la tramitació per ATRI) <https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Solicituds-tramits/tramitacio-atri/Pagines/default.aspx>


 

 

TRÀMITS TELEMÀTICS

Per la resta de temes que no es puguin gestionar directament des de l'ATRI, la via general de formalitzar la sol·licitud al Servei de personal docent serà mitjançant petició genèrica (alternativa telemàtica al registre físic d'entrada de documents) , on es poden adjuntar els fitxers electrònics amb la documentació acreditativa que requereixi el tràmit. Permet fer l'enviament de documentació com per exemple, certificats de formació i titulacions perquè quedi acreditada al portal d'ATRI, així com, la tramitació dels permisos i llicències. 


Petició genèrica

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica

La petició genèrica permet que qualsevol persona presenti una sol·licitud, escrit o petició sobre qualsevol assumpte, per via telemàtica. Aquestes peticions han d'anar adreçades a departaments, organismes autònoms, entitats públiques i ens de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

El formulari de la petició genèrica pot anar acompanyat d'un màxim de dos documents (en format pdf) relacionats amb la situació que s'exposa. El pes total del formulari amb els seus arxius adjunts no pot ser superior a 5MB. 

Com i quan es rep la resposta?

Un cop presentada la petició, el Registre general electrònic emet automàticament un rebut de presentació que inclou la referència de l'assentament de registre i la data oficial en que s'ha presentat la documentació.

Les peticions s'adreçaran automàticament al departament o organisme que s'indiqui (o a l'òrgan competent en cas que s'hagi triat una temàtica). En el cas que la persona sol·licitant no hagi triat correctament la temàtica o l’ens destinatari, el primer registre que rebi la documentació la trametrà a l'òrgan competent.

Si la petició que heu presentat en el Registre general electrònic, es correspon amb la sol·licitud d'un servei que té habilitada la tramitació en línia amb formulari específic dins de Tràmits gencat, l'òrgan competent per a resoldre tindrà en compte la data de presentació en aquest registre però podrà requerir a la persona sol·licitant la complementació de la informació que no hagi aportat, comunicant-li al mateix temps el termini de què disposa l'Administració de la Generalitat per a resoldre.

Es pot consultar l'estat de la tramitació al servei l'Àrea privada.

Més informacó - Enllaç a Portal de centre

 

Tràmits per evalisa

E-Valisa: és la eina electrònica de notificació formal jurídicament vàlida entre l'administració i els treballadors de la Generalitat.

Amb aquesta funció, cal tenir en compte:

 • No és una via de sol·licitud d'informació. No és un correu electrònic
 • La seva validesa està relacionada amb la recepció i eventual resposta a notificacions jurídiques formals.
 • La persona destinatària ha d'estar relacionada directament amb el tema particular d'acord amb la unitat competent que ha de resoldre. No s'han d'enviar e-valises amb destinataris múltiples de diferents unitats que generen duplicitats de trameses i endarreriments en la gestió de les peticions.
 • Si s'opta per aquesta via, consultar prèviament l'organigrama on podran identificar la persona responsable de la unitat que ha de resoldre
 • El contingut (cos) de l'e-valisa ha de contenir les dades identificatives de la persona que la fa (noms, cognoms, NIF, centre on està destinada).

Skip Navigation LinksL’eValisa s’ha d’utilitzar en tots els casos en què es consideri que el correu electrònic no ofereix les garanties suficients. És el cas de les trameses que requereixen ser registrades o que requereixen obtenir un justificant de lectura i que quedi traça de la tramesa.

La valisa electrònica (eValisa) és una solució tecnològica que permet enviar i registrar la tramesa de documents entre persones d’unitats i organismes de l’Administració de la Generalitat a través de mitjans electrònics.

No substitueix el correu electrònic, únicament s’ha d’usar quan sigui necessari el registre de la tramesa. Per tant, és important remarcar que l'eValisa:

 • no és un correu electrònic, per tant, no es pot contestar directament, atès que per respondre cal crear una nova eValisa;
 • no és una aplicació de gestió, per tant, no contempla els processos interns de creació i validació del comunicat previ a l'enviament.

Accés a la valisa electrònica: es pot fer pel Portal de centre i pel Portal de l'empleat públic ATRI

Manual eVALISA. Com crear una valisa electrònica?

Informació extreta de Portal de centre (Recursos i eines / Administració electrònica / Valisa electrònica)  <https://espai.educacio.gencat.cat/Recursos/Administracio-electronica/Valisa-electronica/Pagines/default.aspx>

 

 

SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA ALS SERVEIS TERRITORIALS O AL CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

En el cas que hagiu de fer algun tràmit presencial heu de sol·licitar cita prèvia al vostre servei territorial al web de tràmits de la Generalitat i seleccionar el tema Educació / Tràmits del personal docent  


En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d’Educació de Barcelona.

 

 

 

SOL·LICITUD  DE CERTIFICAT DE SERVEIS PRESTATS

Cal fer el tràmit des de l'ATRI  (Expedient / Sol·licituds a Recursos Humans / Nova sol·licitud )

Accés al model de sol·licitud

Sol·licitud de reconeixement de serveis prestats en altres administracions públiques

Important! A ATRI heu de seleccionar l'opció Reconeixement de serveis prestats en altres administracions.

 

 

 


RENÚNCIA A PERTÀNYER AL PLA DE PESIONS PER AL PERSONAL DE LA GENERALITAT

Informació sobre el Pla de Pensions: Accés  a la web de la Generalitat

Document de renúncia a pertànyer al Pla de pensions d’ocupació de promoció conjunta de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.

 

 

 

Número de visites avui: 2