Equip Directiu

Decret de direccions: DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.
 

CONCURS DE MÈRITS DIRECCIONS 2021

Normativa 

pendent publicació

 

Valoració i posicionament USTEC-STEs (IAC)

Posicionament d’USTEC·STEs a la Mesa Sectorial 1 de març de 2021

 

Requisits de participació

Pot prendre part en aquest concurs de mèrits el professorat funcionari de carrera que reuneixi els següents requisits:

a) Antiguitat d’almenys cinc anys com a funcionari/ària de carrera.

b) Haver impartit docència directa com a funcionari/ària de carrera durant un període de la mateixa durada.

c) Tenir acreditada la competència lingüística en català, i a la Vall d’Aran, de l’aranès.

d) Tenir l’acreditació de directiu professional docent o disposar de la certificació acreditativa.

e) Presentar un projecte de direcció d’acord amb el que estableix la base 5 d’aquest annex.

f) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’ésser humans.

El compliment dels requisits s’ha de referir a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

 

 

Terminis previstos

 • Presentació de sol·licituds i lliurament del projecte de direcció: pendent publicació
  • Accés a la sol·licitud (pendent)
  • El fet de no presentar el projecte de direcció en el termini establert comporta l’exclusió de la participació en aquest concurs de mèrits o l’anul·lació de la/les petició/ns concreta/es.
  • En el supòsit que no s’hagi acreditat degudament el compliment dels requisits de participació, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius.

           

 • Resolucions de candidatures admeses i excloses: pendent publicació
  • El Departament d’Educació farà públiques les candidatures admeses i excloses, amb especificació del motiu: http://educacio.gencat.cat/portaldecentre
  • Contra aquestes resolucions es pot interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació.

 

 • Centres on no hi hagi candidats admesos al concurs de mèrits: pendent publicació
  • Al Portal de centres del Departament d’Educació i a les pàgines corresponents dels Serveis Territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona es farà pública la relació de centres on no hi hagi candidats admesos al concurs de mèrits, per tal que els funcionaris de carrera puguin manifestar la seva disponibilitat a ser proposats.
  • Les persones candidates per a ser nomenades hauran de complir tots els requisits a data 1 de juliol de 2021.

 

 • Notificació a la direcció dels centres afectats de la resolució de candidatures admeses i excloses: pendent publicació
  • Cal fer-la pública en el tauler d’anuncis del centre.

 

 • Constitució de les comissions de selecció: pendent publicació
  • A la seu del centre educatiu o ZER corresponent o bé emprant els mitjans electrònics previstos a l’article 17.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.


Fases de concurs

En aquest concurs hi ha dues fases:

Primera fase

Apartat A: Es valora els mèrits d’experiència i competència professionals (màx. 25 punts). Barem especificat en el punt 8.2 i 8.3 de la convocatòria.

Apartat B: Es valora la formació específica per a l’exercici de la direcció (màx. 15 punts). Barem especificat en el punt 8.4 de la convocatòria.

Puntuació màxima total 40 punts, puntuació mínima per superar la fase 20 punts.

Segona fase

Apartat C: Valoració del projecte de direcció (màx. 40 punts).

Barem especificat en el punt 9.2 de la convocatòria.

Apartat D: Valoració de la capacitat de lideratge (màx. 20 punts).

Barem especificat en el punt 9.3 de la convocatòria.

Puntuació màxima total 60 punts, puntuació mínima per superar la fase 30 punts.

 

Resolució d’aspirants seleccionats

pendent de publicació

 

Nomenament

El director o directora dels serveis territorials o la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, ha de nomenar director o directora del centre l’aspirant seleccionat des del dia 1 de juliol de 2021 al 30 de juny de 2025, sempre que en el moment del nomenament tingui acreditat el requisit f) previst a la base 1 d’aquesta convocatòria.

 

Posicionament d’USTEC·STEs a la Mesa Sectorial 1 de març de 2021

Convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Educació

Enguany ens trobem amb una convocatòria que arriba tard, i que incorpora algunes novetats després de l’aprovació de la modificaicó de la Llei d’Educació, la LOMLOE.

USTEC-STEs (IAC) denunciem que les actuals convocatòries de mèrits per seleccionar direccions, aposten per una direcció professionalitzada a la qual sempre ens hi hem mostrat en contra. Que només pugui assumir la direcció del centre persones que tenen el requisit de la formació, provoca que només es promocioni a les persones que volen ser promocionades, i sovint una persona que el claustre l’hauria posicionat per portar el lideratge pedagògic d’aquell centre, per manca del requisit no s’hi pot presentar. És un model que topa frontalment amb la democràcia al centre.

En congratulem que la LOMLOE hagi revertit la composició de la comissió de selecció, i que torni a tenir més pes el centre via claustre i consell escolar. Aquesta proposta ja la vam preentar el curs passat amb la negativa de l’administració d’aplicar-la.

Tot i això hem reclamat un seguit de canvis als quals l’administració no ha accedit, tot i que normativament era possible: com per exemple que en cas de no presentar-se candidats tant del centre com externs, s’escoltés no només el consell escolar sinó també el claustre, o bé, que sempre es prioritzés una candidatura del propi centre enfront d’una candidatura externa, encara que manqués el requisit de formació tal i com la LOMLOE reconeix.

Seguim advertint que any rere any, hi ha treballadors i treballadores que es queden sense poder accedir als cursos de formació que organitza gratuïtament el Departament, amb la qual cosa només hi acaben accedint, via entrevista, aquelles persones que sembla que ja tenen un vist-i-plau de la inspecció, provocant que altres docents se’ls negui la possibilitat finalment d epresentar-se al concurs. Reclamem que hi hagi suficient oferta formativa per cobrir tota la demanda de formació i no s’aboqui a aquestes persones a la via privada, amb el conseqüent perjudici ecònomic.

La data prevista de publicació al DOGC de la convocatòria és el dilluns 8 de març de 2021.


 


DIRECCIONS 19/20

Concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament en què és previst que resti vacant aquest càrrec el 30 de juny de 2019, que figuren a l’annex 2 de la convocatòria.

 

Normativa

RESOLUCIÓ EDU/3176/2019, de 25 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Educació.

 

Requisits de participació

En aquest concurs pot participar el personal funcionari de carrera que compleixi els requisits que estableix l'article 134 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

Posicionament d’USTEC·STEs a la Mesa Sectorial 19 de novembre de 2019

 

Accés a la sol·licitud mitjançant codi ATRI

 

Terminis previstos

Presentació de sol·licituds i lliurament del projecte de direcció: del dia 9 al 23 de desembre de 2019, ambdós inclosos.

El fet de no presentar el projecte de direcció en el termini establert comporta l’exclusió de la participació en aquest concurs de mèrits o l’anul·lació de la/les petició/ns concreta/es.

En el supòsit que no s’hagi acreditat degudament el compliment dels requisits de participació, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició.

 

Resolucions de candidatures admeses i excloses: no més tard del dia 27 de gener de 2020

El Departament d’Educació farà públiques les candidatures admeses i excloses, amb especificació del motiu.

http://educacio.gencat.cat/portaldecentre

Contra aquestes resolucions es pot interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació.

 

Centres on no hi hagi candidats admesos al concurs de mèrits: no més tard del dia 27 de gener de 2020.

Es farà pública la relació de centres on no hi hagi candidats admesos al concurs de mèrits, per tal que els funcionaris de carrera puguin manifestar la seva disponibilitat a ser proposats i en el seu cas nomenats amb caràcter extraordinari.

Les persones candidates per a ser nomenades hauran de complir tots els requisits a data 1 de juliol de 2020.

 

Notificació a la direcció dels centres afectats de la resolució de candidatures admeses i excloses: com a molt tard el 29 de gener de 2020

Cal fer-la pública en el tauler d’anuncis del centre.

La direcció del centre educatiu o de la ZER ha de convocar el claustre de professors i el consell escolar per notificar-los les sol·licituds admeses i fer l’elecció dels membres de la comissió de selecció.

A cada centre o zona escolar rural on hi ha candidatures admeses s’ha de constituir una comissió de selecció.

Constitució de les comissions de selecció: a partir del 18 de febrer de 2020 a la seu del centre educatiu o ZER corresponent.


Fases de concurs

En aquest concurs hi ha dues fases:

Primera fase

Apartat A: Es valora els mèrits d’experiència i competència professionals (màx. 25 punts). Barem especificat en el punt 8.2 i 8.3 de la convocatòria.

Apartat B: Es valora la formació específica per a l’exercici de la direcció (màx. 15 punts). Barem especificat en el punt 8.4 de la convocatòria.

Puntuació màxima total 40 punts, puntuació mínima per superar la fase 20 punts.

Segona fase

Apartat C: Valoració del projecte de direcció (màx. 40 punts). Barem especificat en el punt 9.2 de la convocatòria.

Apartat D: Valoració de la capacitat de lideratge (màx. 20 punts). Barem especificat en el punt 9.3 de la convocatòria.

Puntuació màxima total 60 punts, puntuació mínima per superar la fase 30 punts.

 

Resolució d’aspirants seleccionats

El director o directora dels serveis territorials o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona emet i fa pública al tauler electrònic de la Generalitat, com a molt tard el dia 3 d’abril de 2020, la resolució d’aspirants seleccionats per ser nomenats com a director o directora.

 

Nomenament

El director o directora dels serveis territorials o la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, ha de nomenar director o directora del centre l’aspirant seleccionat des del dia 1 de juliol de 2020 al 30 de juny de 2024, sempre que d’acord amb el previst a la base 1 d’aquesta convocatòria, tingui acreditat el requisit f).


Enllaç a informacions sobre convocatòries de concurs de mèrits per cobrir places de director/a de Centre Educatiu anteriors al curs 2019-2020

Número de visites avui: -