8M: Juntes cap a la VAGA GENERAL FEMINISTA 2020!.
Fotos de les Manifestacions a :
Barcelona, Manresa, Lleida, Tarragona i Tortosa

El 8 de març del 2018 va esdevenir una jornada històrica que va incidir en més de 50 països i en tots els àmbits de la vida: en el consum, cures, món estudiantil i laboral. Més enllà d’un acte commemoratiu o una simple aturada, les accions i mobilitzacions que van sorgir dels grups de dones dels diferents barris, districtes, ciutats i moviments estudiantils van acabar confluint en una multitudinària manifestació que va visibilitzar la gran precarietat, desigualtat i violències que les dones patim.

El moviment feminista des d’aquell moment ha anat creixent i s’ha anat pluralitzant. Els anys 2018 i el 2019 la IAC, de la qual USTEC·STEs formem part, va ser la primera organització sindical que va legalitzar la vaga feminista a Catalunya. De nou, el 24 de febrer de 2020 la IAC va registrar el preavís de vaga general feminista per al 8 de març de 2020, perquè totes les persones treballadores puguin exercir el seu legítim dret a fer vaga per caminar juntes i perquè totes, des de la nostra diversitat, tinguem vides dignes.

USTEC·STEs (IAC) fem una crida a tot el personal treballador del Departament d'Educació a participar el proper 8 de març en la vaga general feminista assistint a totes les accions i mobilitzacions convocades pel moviment feminista.

Aquest any, tot i que la vaga recau en un diumenge, dia de la setmana que per al nostre sector és festiu, hem de tenir en compte que USTEC·STEs forma part de la IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya), que representa tots i totes les treballadores de Catalunya. És en aquest marc que hem d’inscriure aquesta convocatòria de vaga que servirà perquè dones que treballen els diumenges amb feines altament feminitzades i precàries (hostaleria, restauració, mitjans de comunicació, tasques de cures...) puguin exercir el seu dret a vaga.

En ple segle XXI ens trobem en un món on encara les desigualtats afecten de manera diferent homes i dones. La feminització de la pobresa, l’analfabetisme i les violències envers les dones estan lluny de ser eradicades. Tot i l’existència d’alguns canvis, que en determinades societats ens han permès certs avenços socials, la realitat ens mostra que aquests canvis són completament insuficients.

L’educació, els mitjans de comunicació, els estaments judicials, la socialització familiar, la cultura, les tradicions o les religions continuen encara impregnades d’un sistema jeràrquic, patriarcal i heteronormatiu que basa les seves estructures en un repartiment de poder desigual, sense tenir en compte les dones, els seus sabers, experiències, espais i poder.

Al nostre país la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista, la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la tranfòbia i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, han mostrat una voluntat que no s’ha fet plenament efectiva, raó per la qual aquestes normatives cal que vagin acompanyades de polítiques reals i tangibles amb recursos i pressupostos suficients. A més, els constants canvis normatius, agreujats per un context sociopolític i judicial reaccionari, ens fan albirar un clar retrocés en drets i llibertats.

Des dels seus inicis, USTEC·STEs hem lluitat per aquest canvi transformador, per a una educació crítica, laica i coeducadora. Entenem que el feminisme és una eina essencial per al canvi, que interpel·la la interrelació i el treball cooperatiu entre l’alumnat, a partir de relacions de reciprocitat per tal de combatre les desigualtats i per educar en valors; valors que posen en el centre la vida i la persona, cada nena i nen, cada noia i noi que tenim a les aules.

Concretament al Departament d’Educació, vora un 75% del personal docent som dones. Les discriminacions i desigualtats que podem patir augmenten amb els constants canvis normatius i les retallades pressupostàries com ara aquestes:

 • A causa del desenvolupament de la LEC, els nomenaments per ocupar un lloc de treball públic han deixat de ser objectius i transparents. Requisits subjectius com l’entrevista poden impedir obtenir feina pel fet d’estar embarassada o de voler gaudir d’una reducció de jornada per tenir cura d’un fill, o d’una filla, o d’un familiar.

 • Les dones amb un contracte laboral (personal laboral) que gaudeixen de les 6 primeres setmanes obligatòries del permís de maternitat no tenen dret a ser nomenades per a una vacant o substitució.

 • Amb l’actual normativa d’adjudicacions d’estiu una dona a la qual se li assigna un contracte a 1 de setembre i està de permís de maternitat o ha parit el dia 1 de setembre, i no compleix els tres requisits (vacant l’any anterior, mateix ST i tipus de jornada) no té relació contractual amb el Departament fins que no acabi el permís. Aquest trencament del vincle suposa, entre d’altres, la pèrdua d’ajudes, com ara la de mare treballadora.

Com hem assenyalat, cal recordar que les mesures pressupostàries han anat destruint sistemàticament l’estat del benestar i han afectat avenços socials i especialment en matèria de conciliació, com ho són la pèrdua ens els drets relacionats amb les cures. Així, abans del 2012 s’atorgava el dret que un dels progenitors reduís 1/3 la jornada i en cobrés el 100%, per poder-se dedicar a la cura de l’infant. A partir del 2012 la reducció de jornada comporta una minoració de les retribucions. Aquestes mesures regressives afecten especialment les dones, ja que majoritàriament són les que assumeixen les tasques de cura, raó per la qual cal continuar insistint en la coeducació.

Tanmateix aquest any hem aconseguit que el Departament d’Educació inclogui la nostra demanda explícita que les dones que decideixen fer lactància directa amb els seus infants, puguin exercir el seu dret a alletar durant les proves al procés d’oposició, recuperant el temps que hi hagin invertit.

 

USTEC·STEs (IAC) creiem fermament que la coeducació és indispensable per prevenir la violència masclista, educar en la diversitat i potenciar la riquesa i la igualtat real d’oportunitats. Per tot això considerem que hauria de ser un eix transversal en el currículum educatiu. Denunciem que el Departament d’Educació no hagi comptat amb nosaltres per tal de revisar els programes Coeduca’t i el programa d’educació Afectivo sexual, al·legant que no és competència nostra, essent nosaltres els representants socials i laborals majoritaris a l’ensenyament públic català.

En l’àmbit laboral exigim, entre altres aspectes:

 • El reconeixement i la millora de les condicions laborals de les dones treballadores. S’ha de posar fi a la desigualtat laboral, la bretxa salarial i el sostre de vidre. Urgeix també requalificar les categories laborals, els llocs de treball feminitzats i els complements que s’hi vinculen.

 • La desaparició de la discriminació en l’accés a l’ocupació per qualsevol raó i la disminució de la taxa d’atur de les dones.

 • Mesures contra la precarietat laboral i l’alta taxa de contractes amb jornades parcials i de curta durada.

 • Processos de selecció públics i objectius (mèrits, currículums cecs, eliminació d’entrevistes) i de consolidació justos, també a les administracions públiques.

 • Establir immediatament la jornada laboral completa de 35 h, com a primer pas per arribar progressivament a les 30 h.

 • El compliment efectiu de la Llei 5/2018 del dret de les dones a eradicar la violència masclista, per a la qual cosa calen recursos, formació i partides pressupostàries.

 • Modificar el Decret 1299 (2006) per incorporar-hi les noves malalties professionals tenint en compte la perspectiva de gènere, és a dir, la simptomatologia femenina, i adequar la informació sobre aquestes malalties.

 • Permisos per cura 100% retribuïts. Cal recuperar i ampliar els avenços en matèria de conciliació i combatre la minoració de retribucions com a conseqüència de les cures.

 • Derogar les dues reformes laborals.

 • La implementació d’una llei d’igualtat retributiva real, per combatre, entre d’altres, la desigualtat de les pensions.

 • Una educació feminista: cal més formació i més recursos per a una aplicació efectiva de la coeducació.

 • Extingir les privatitzacions i les externalitzacions dels serveis públics.

USTEC·STEs (IAC) seguirem al costat de moviment feminista per garantir els drets de les dones i posar fi a les violències masclistes. No podem permetre cap pas enrere en igualtat, equitat i drets. Continuarem lluitant per un món més just.

Us adjuntem diversos materials que hem realitzat per tal que els tingueu a la vostra disposició:

 • Eina 2018: «No parem, fem vaga», que vam realitzar en motiu del 8 de març del 2018 i, en la qual tractem qüestions referents al concepte de vaga.

 • Eina 2019: «Feminisme a l'aula.» "Ens adonem de la importància de la nostra veu quan som silenciades."Malala Y”.

 • Eina 2020: «Davant la repressió; Coeducació». Aquest any hem decidit fer una petita enquesta al professorat sobre quin és l’estat de la qüestió del programa Coeduca’t i per fer una denúncia pel fet que el Departament d’Educació entén que no és competència dels agents socials el fet de poder tractar el contingut d’aquest programa. D’altra banda, hem dissenyat unes activitats per treballar què seria la repressió dins l’aula per a totes les etapes educatives. (pendent de publicació al web.

USTEC·STEs (IAC) creiem fermament que la coeducació i la incorporació de pedagogies feministes és indispensable per prevenir la violència masclista, educar en la diversitat i potenciar la riquesa i la igualtat real d'oportunitats. Des dels nostres inicis hem lluitat per aquest canvi transformador, per a una educació crítica, laica i coeducadora. Entenem que el feminisme és una eina essencial per al canvi, que interpel·la la interrelació i el treball cooperatiu entre l’alumnat, des de relacions de reciprocitat per combatre les desigualtats, per educar en valors; uns valors que posen en el centre la vida i la persona, cada nena i nen, cada noia i noi que tenim a les aules. Cal de manera urgent que la COEDUCACIÓ sigui realment un eix transversal en el currículum educatiu, amb formació i recursos suficients.

Fa dos anys que les convocatòries d'oposicions, en la part A de la primera prova, programació didàctica, el Departament d'Educació ha incorporat el següent contingut: "Presentació d'una programació didàctica que ha de fer referència al currículum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte la inclusió i la perspectiva de gènere."

Des de la seva creació, fa 40 anys, la secretaria de la dona d'USTEC·STEs (IAC) treballem per donar resposta i abordar la situació específica de les dones en els camps laboral i social: promovem iniciatives amb una òptica feminista en la línia d’acció sindical, i realitzem un seguiment de normatives, tot lluitant per tal que prevalgui el principi d’EQUITAT, (equitat entesa com l’aplicació que se’n fa de cada cas específic a fi de corregir les situacions injustes per aconseguir la plena igualtat: un principi general de dret) i impulsem l’estudi i la reflexió del sistema escolar amb la Coeducació com a eix vertebrador.

 

Us recordem que també ens podeu seguir a les xarxes a: @USTECSTEsDONA

 

Per un món on ser totalment iguals, humanament diferents i plenament lliures.

Rosa Luxemburg

Número de visites avui: -